Mae Canolfan Dylan Thomas yn lleoliad amlbwrpas sy’n cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ac achlysuron.

Gall y Ganolfan gynnal cyfarfodydd busnes bach ar gyfer hyd at 30 o bobl mewn ystafelloedd cyfarfod pwrpasol, fel Ystafell Carter, yn ogystal â sesiynau trafod mewn amgylcheddau agored fel Neuadd Vivian sy’n llawn cymeriad a chyfaredd, sy’n gallu dal hyd at 200 o westeion, a’r Llofft Ganol.

Mae buddsoddi diweddar yn cynnwys system rheoli eiddo technoleg uchel ar gyfer archebion ar-lein a rheoli digwyddiadau, y cyfarpar clyweled diweddaraf ac adnewyddu tu mewn i’r adeilad. Gall busnesau hefyd fanteisio ar y cyfleusterau cynadledda gwe penodol a’r cyswllt gwe cyflym iawn sy’n hanfodol ym marchnad fyd-eang gyflym yr oes.

Ceir theatr ysblennydd yn y Ganolfan hefyd â lle i 110 o bobl gan gynnwys llefydd i westeion anabl.


Beth ydym ni’n ei wneud?

Mae’r tîm cynadleddau a digwyddiadau proffesiynol yn cynnig ystod lawn o wasanaethau rheoli digwyddiadau arbenigol, o’r cysyniad creadigol i gynllunio digwyddiadau, trefniadau a chydlynu ar y dydd. Bydd ein tîm ymroddedig yn cydweithio’n agos gyda chi i ddatblygu’r datrysiad gorau posibl i’r digwyddiad. Mae 1825 yn adnabyddus am ddarparu profiadau lletygarwch eithriadol drwy gyflenwi syniadau newydd, sylw i fanylion, angerdd ac arloesi.

Nod 1825 yw helpu i sicrhau digwyddiad cofiadwy sy’n brofiad gwirioneddol unigryw fydd yn eich cyffroi a’ch diddanu chi a’ch gwesteion. Mae twf diweddar yn y busnes yn caniatáu i 1825 barhau i wneud yn well na’r disgwyliadau gyda’r bobl, y bwyd a’r gwasanaeth heb unrhyw gyfaddawdu safonau.

Er mwyn sicrhau’r ansawdd uchel hwn yn gyson, mae ein rheolwyr digwyddiadau a’n cogyddion yn cydweithio gyda chyflenwyr lleol i gynnig y cynnyrch ffres gorau i ofalu am eu cleientiaid a meithrin eu digwyddiadau.

Mae ein hymdrechion yn dwyn ffrwyth gyda’r lefel uchel o fusnes sy’n dod yn ôl yn eildro drwy drefnwyr cynadleddau, y mae llawer ohonyn nhw’n ffoli ar Ganolfan Dylan Thomas – mae rhywbeth annirnadwy am y lle – ac maen nhw’n falch i wybod bod unrhyw refeniw a fuddsoddir ganddyn nhw mewn cynadledda yn helpu i gynnal yr adeilad eiconig hwn sy’n drysor diwylliannol i Gymru.

Mae’r lleoliad, ym mharth morwrol SA1 Abertawe – ac sydd â statws Rhestredig Gradd 2 – yn galluogi 1825 i sicrhau cynadleddau diddorol gan westeion nodedig fel Arlywydd Iwerddon, yn ogystal â Grwpiau Llywodraethol, gan gynnwys Plaid Lafur Menywod Cymru a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Bu’n anrhydedd hefyd yn ddiweddar i ni gynnal gwledd saith cwrs i westeion yr Is-Ganghellor oedd wedi teithio o Tsieina. Ceir nifer dda o gynadleddau meddygol, gydag amrywiaeth o wahanol adrannau iechyd o fewn ABMU yn gwsmeriaid sy’n dychwelyd.


Ble ydym ni?

Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli dros y bont o ddatblygiad cyffrous Glannau Abertawe SA1, tua phedair milltir i’r de o gyffordd 45 traffordd yr M4. Gellir cerdded yno mewn deng munud o ganol y ddinas a’i harfordir prydferth.