Darllenwch drwy Delerau ac Amodau, Polisi Preifatrwydd a Pholisi Cwcis ein gwefan yn ofalus. Mae’r rhain yn egluro ein gofynion cyfreithiol ni fel perchennog y safle hwn a chi fel ymwelydd â’r safle. Mae hyn yn ffurfio contract yr ydych chi, drwy ddefnyddio’r safle hwn, yn cytuno ymhlyg iddo.

Mae eich defnydd o’r safle’n golygu eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn fel y maent yn gymwys ar ddyddiad eich ymweliad cyntaf. Rydym yn argymell eich bod yn edrych arnynt yn rheolaidd, gan ein bod yn cadw’r hawl i’w diweddaru ar unrhyw adeg.

Cyfreithiau Cymru a Lloegr fydd yn llywodraethu’r Telerau ac Amodau hyn, a lywodraethir gan gyfraith contract y DU a rheolyddion rheoleiddiol. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o’r Telerau ac Amodau hyn neu o’ch defnydd chi o’r wefan yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

Rydych chi’n cytuno i ddefnyddio’r safle hwn at ddibenion cyfreithiol yn unig, mewn modd nad yw’n cyfyngu, llesteirio nac yn torri ar ddefnydd a mwynhad o’r safle hwn gan unrhyw drydydd parti, neu amharu mewn unrhyw fodd arall ar hawliau unrhyw drydydd parti.

 

Diffiniadau

Mae “Canolfan 1825” yn ganolfan gelfyddydol a redir gan Brifysgol Cymru yn Somerset Place, Abertawe, SA1 1RR. Mae’n endid ar wahân i Ganolfan Dylan Thomas a’r arddangosfa ‘Caru’r Geiriau’.

“Y wefan” yw www.1825.cymru ac unrhyw dudalennau yn y parth hwnnw.

“Chi” ac “eich” yw’r unigolyn neu’r unigolion sy’n cyrchu’r wefan.

“Ni” ac “ein” yw ni a’n sefydliad ni yn unig.

“Deunydd” yw unrhyw wybodaeth, boed yn destun, ffotograffau, graffeg, nodau masnach, logos, dolenni, cod rhaglennu, data neu unrhyw ddeunydd arall a gyhoeddir, a gynhwysir neu sydd ar gael ar y wefan hon.

Deunydd ar y safle hwn

Mae’r deunydd a gyhoeddir ar y safle hwn ar gael i chi at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid ydym yn gwneud unrhyw warant o ran cywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw ddeunydd a gyhoeddir ar y safle hwn, a’ch dewis chi yw dibynnu arno ai peidio. Gallwn wneud newidiadau i’r deunydd ar y wefan ar unrhyw adeg, heb rybudd. Gall y deunydd ar y wefan hon gynnwys gwallau, boed argraffyddol neu fel arall, a gall fod wedi dyddio. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymrwymiad i ddiweddaru’r deunydd hwn ac nid yw wedi’i fwriadu fel cyngor proffesiynol.

Ni allwn ni ac unrhyw drydydd partïon eraill y cyfeirir atynt ar y wefan hon gymryd unrhyw gyfrifoldeb am y modd rydych chi’n defnyddio’r wybodaeth sydd ar y wefan.

 

Cydymffurfio â Mesur y Iaith Gymraeg

Drwy Fesur yr Iaith Gymraeg 2011 mae i’r Gymraeg statws swyddogol yng Nghymru a hefyd mae’n cynnwys yr egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Cawn ein hariannu gan brifysgolion, ond nid ydym yn ddarostyngedig i’r un gofynion cydymffurfiaeth â chorff cyhoeddus neu sefydliad addysgol yng Nghymru.

Mae cynnig gwasanaeth yn newis iaith y defnyddiwr yn rhan hanfodol o ymarfer da a chyfle cyfartal, a byddwn yn ymdrechu i wneud hynny lle bo’n bosibl yn ymarferol ac yn ariannol. Rydym yn cydnabod bod iaith yn rhan hanfodol o hunaniaeth unigolyn ac felly’n teilyngu parch, ond bydd ein gallu i ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau yn y Gymraeg yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael. Ni allwn warantu y bydd siaradwr Cymraeg ar y safle drwy’r amser.

Caiff pob gohebiaeth ysgrifenedig a ddaw i law yn Gymraeg ei hateb yn iaith yr ohebiaeth wreiddiol lle bo’n rhesymol ymarferol.

 

Atebolrwydd

Nid ydym ni, nac unrhyw barti arall fu’n rhan o greu, cynhyrchu, cynnal neu gyflenwi’r wefan hon, yn derbyn cyfrifoldeb am:

  • golled neu niwed o unrhyw fath neu faint (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw golled uniongyrchol, anuniongyrchol, cosbol neu golled neu ddifrod ôl-ddilynol
  • unrhyw golli incwm, elw, ewyllys da, data, contractau, defnydd o arian, neu golled neu ddifrod sy’n codi o neu sy’n gysylltiedig mewn unrhyw fodd â thoriad busnes

boed mewn camwedd (gan gynnwys heb gyfyngiad esgeulustod, contract neu fel arall) mewn cysylltiad â’ch defnydd, methu â defnyddio neu ganlyniadau defnyddio’r wefan, unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â’r wefan neu’r deunydd ar y cyfryw wefannau.

Mae hyn yn cynnwys ond nid yw’n gyfyngedig i:

  • golled neu niwed oherwydd firysau a allai heintio eich cyfarpar cyfrifiadurol, meddalwedd, data neu eiddo arall
  • unrhyw golled neu niwed arall sy’n codi o ganlyniad i’ch cyswllt â, defnydd o, neu bori’r wefan neu lawrlwytho unrhyw ddeunydd o’r wefan neu unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â’r wefan.

Os yw eich defnydd o’r wefan yn arwain at angen atgyweirio neu gywiro eich cyfarpar, meddalwedd neu ddata, chi fydd yn ysgwyddo’r holl gostau hyn.

Ni fydd dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn eithrio neu’n cyfyngu ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir drwy esgeulustod fel y’i diffinnir yn y Ddeddf Telerau Contractau Annheg 1977, twyll neu gam-gynrychioli mater sylfaenol.

 

Gwybodaeth hawlfraint

Mae’r holl nodau masnach, logos, graffeg, delweddau, ffotograffau, fideos, animeiddio, testun a meddalwedd a ddefnyddir ar y safle hwn yn aros yn eiddo deallusol i ni. Gallwch ddangos, argraffu, atgynhyrchu a defnyddio’r deunydd hwn at eich defnydd personol yn unig. Heb ein caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw, ni chewch fel arall adalw, defnyddio, dangos, copïo, addasu, argraffu, gwerthu, llogi, lawrlwytho na gwrth-beiriannu cynnwys o’r fath.

 

Dolenni o’r safle hwn

Os ydym yn darparu dolenni at safleoedd eraill, fe wnawn hyn er gwybodaeth yn unig. Nid ydym wedi dilysu cynnwys unrhyw wefannau o’r fath gan eu bod y tu hwnt i’n rheolaeth resymol. Nid ydym yn gyfrifol am y deunydd a gyhoeddir ar unrhyw wefannau, tudalennau, dogfennau neu adnoddau eraill y cysylltir atynt drwy ein gwefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn cadw’r hawl i nodi’r diffyg cyfrifoldeb hwn i beiriannau chwilio drwy ddefnyddio’r tag rêl=“nofollow”.

Eich cyfrifoldeb chi yw dewis dilyn dolenni at wefannau eraill. Eich cyfrifoldeb chi yw cymryd mesurau i’ch diogelu yn erbyn firysau, elfennau dinistriol neu ddeunydd sy’n peri gofid ar wefannau eraill.

 

Dolenni at y safle hwn

Rydym yn croesawu dolenni at y wefan hon ac i’r deunydd a’r wybodaeth ar y tudalennau. Nid oes rhaid i chi ofyn ein caniatâd i gysylltu at y wefan hon ond rydym yn cadw’r hawl i ddefnyddio teclyn Disavow Links Google, sy’n gofyn i Google anwybyddu unrhyw ddolenni at ein safle yr ystyriwn ni eu bod yn amhriodol, yn sbam, yn ansawdd isel neu a fydd fel arall yn niweidio ein safle a’n henw da.

 

Cyswllt â’r wefan

Rydym yn ceisio sicrhau bod y wefan hon ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ond ni allwn warantu defnydd 100%. Ni fyddwn yn atebol os, am unrhyw reswm, nad yw’r wefan ar gael ar unrhyw adeg, am unrhyw gyfnod, gan y gall methiant systemau, cynnal a chadw, atgyweirio a rhesymau eraill y tu hwnt i’n rheolaeth ni achosi i’r wefan gael ei hatal heb rybudd.

 

Defnyddwyr y wefan

Mae’r wefan hon wedi’i hadeiladu i gydymffurfio â deddfau’r DU a safonau hygyrchedd rhyngwladol. Ni allwn warantu bod unrhyw ddeunydd a gynhwysir arni yn cydymffurfio neu’n briodol ar gyfer defnydd mewn gwledydd ac awdurdodaethau eraill.

Rhaid i’ch cyfraniadau beidio â bod wedi’u bwriadu i dwyllo unrhyw unigolyn a rhaid iddynt beidio â chynnwys unrhyw ddeunydd sy’n ddifenwol, anllad, tramgwyddus, ymfflamychol, amlwg rywiol neu fygythiol.

Rhaid i’ch cyfraniadau beidio â hybu unrhyw drais neu gamwahaniaethu ar sail hil, rhyw, rhywedd, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, tueddfryd rhywiol neu oedran unrhyw unigolyn.

Rhaid i chi beidio â chymryd arnoch fod yn rhywun arall, na cham-gynrychioli eich hunaniaeth neu eich cyswllt ag unrhyw unigolyn, sefydliad neu gorff rheoleiddiol mewn modd a fyddai’n camarwain darllenwyr eich cyfraniadau i’r wefan hon.

 

Methu â chydymffurfio â’r telerau hyn

Gallai unrhyw achos o dorri neu fethu â chydymffurfio â’r telerau hyn arwain at y camau canlynol:

  • dileu eich hawl i ddefnyddio’r wefan hon, boed hynny ar unwaith, ymhen amser, dros dro neu’n barhaol;
  • dileu unrhyw gynnwys sydd wedi’i uwchlwytho gennych i’r fforymau neu’r wefan, boed hynny ar unwaith, ymhen amser, dros dro neu’n barhaol;
  • anfon rhybudd atoch;
  • datgelu unrhyw wybodaeth i awdurdodau gorfodi’r gyfraith fel y pennwn ni’n angenrheidiol.

Rydym yn eithrio atebolrwydd am gamau a gymerwyd mewn ymateb i’r polisi defnydd derbyniol hwn. Nid yw’r rhestr hon o gamau’n hollgynhwysol a gallwn gymryd camau eraill y pennwn ni eu bod yn briodol.

 

Preifatrwydd a diogelu data

Rydym yn ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. I gael rhagor o wybodaeth am sut byddwn ni’n gwneud hyn, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd a gwybodaeth am y cwcis ar y safle hwn.

 

Cydymffurfio â deddfwriaeth camwahaniaethu oherwydd anabledd

Mae’r safle hwn yn gwneud pob ymdrech i gydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010 a bodloni canllawiau Menter Hygyrchedd y Wefan, a gyhoeddir gan y Consortiwm Gwe Fyd Eang (W3C), sy’n gonsortiwm o 385 o gyrff sy’n cynghori ac yn addysgu am safonau ar gyfer technolegau rhyngrwyd. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Hygyrchedd.

Os nad ydych chi’n teimlo bod y safle hwn yn hygyrch, rhowch wybod i ni ar unwaith er mwyn i ni allu datrys y broblem. Gallwch hefyd adrodd am unrhyw wefan sydd â phroblemau hygyrchedd i Fix the Web, safle sy’n gweithio i wella hygyrchedd y rhyngrwyd i ddefnyddwyr anabl.